Ochrana soukromí


1. Přehled pravidel ochrany dat


Obecné informace

Následující informace poskytují praktický přehled o tom, co děje s Vašimi daty, když navštívíte naši webovou stránku. Termín „osobní data“ označuje veškerá data a údaje, které lze použít k identifikaci Vaší osoby. Pro podrobné informace k tématu ochrany dat si prosím pročtěte naše Prohlášení o ochraně dat, které naleznete níže v této kopii.


Zaznamenávání dat na této webové stránce


Kdo je stranou odpovědnou za zaznamenávání dat na této webové stránce (tj. „kontrolorem“)?

Data na této webové stránce zpracovává její provozovatel, jehož kontaktní informace jsou dostupné v sekci „Informace o odpovědné straně (v GDPR je tato strana označovaná jako kontrolor)“ těchto Pravidel ochrany soukromí.


Jakým způsobem zaznamenáváme Vaše data?

Shromažďujeme Vaše data, která s námi sdílíte. Může se jednat např. o údaje, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Další data zaznamenávají naše IT systémy, automaticky nebo pokud nám k tomu při návštěvě naší webové stránky dáte souhlas. K těmto datům patří zejména technické informace (např. o webovém prohlížeči, operačním systému nebo čase, kdy jste stránku navštívili). Tyto informace jsou při návštěvě stránky zaznamenávány automaticky.


K jakým účelům Vaše data používáme?

Část informací je generována pro zajištění bezchybného fungování webové stránky. Další data mohou být používána k analýze Vašich uživatelských vzorců.


Jaká práva máte, pokud jde o ochranu Vašich informací?

Máte kdykoliv právo na informace o zdroji, příjemcích a účelech archivace Vašich osobních dat, a to zcela zdarma. Zároveň máte právo považovat opravu nebo smazání Vašich dat. Udělený souhlas se zpracováním dat máte možnost kdykoliv odvolat, a to s platností do budoucna. Dále máte právo požadovat, aby zpracování vašich dat bylo omezeno určitými podmínkami. Máte také právo vznést stížnost k příslušnému dozorčímu úřadu.

Neváhejte se na nás prosím kdykoliv obrátit, pokud byste měli jakékoliv dotazy týkající se našich pravidel ochrany dat nebo souvisejících záležitostí.


Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že při návštěvě webové stránky budou statisticky analyzovány Vaše vzorce prohlížení. Analýza je zpravidla prováděna tzv. analytickými programy.

Pro podrobné informace o analytických programech si prosím pročtěte naše Prohlášení o ochraně dat níže.


2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)


Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb (webovým hostitelem). Osobní data shromažďovaná touto webovou stránkou jsou ukládána na serverech hostitele. To se může vztahovat mimo jiné na IP adresy, kontaktní formuláře, metadata a komunikace, smluvní informace, kontaktní informace, jména, přístup k webovým stránkám a další data generovaná webovou stránkou.

Služeb hostitele využíváme za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a existujícími zákazníky (článek 6 (1) b) GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a účinného poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem (článek 6 (1) f) GDPR).

Náš hostitel zpracovává Vaše data pouze v rozsahu nutném k plnění svých výkonových povinností a instrukcí, která se k těmto datům vztahují.

Využíváme služby následujícího hostitele:

Ledl.net GmbH
Lederergasse 6
5204 Straßwalchen


Realizace ustanovení smlouvy o zpracování dat

Abychom mohli garantovat zpracování v souladu s legislativou ochrany dat, uzavřeli jsme se svým webovým hostitelem smlouvu o zpracovávání objednávek.


3. Obecné a povinné informace


Ochrana dat

Jako provozovatelé této webové stránky bereme ochranu Vašich osobních dat velmi vážně. Proto s Vašimi osobními daty nakládáme jako s důvěrnými informacemi a to vždy v souladu se zákonnou legislativou ochrany dat a tímto Prohlášením o ochraně dat.

Když používáte tuto webovou stránku, dochází ke sběru různých osobních informací. Osobní data jsou veškerá data, která lze použít k identifikaci Vaší osoby. Toto Prohlášení o ochraně dat objasňuje, jaká data shromažďujeme a k čemu je používáme. Zároveň objasňuje, za jakým účelem tyto informace shromažďujeme.

Tímto Vás upozorňujeme, že přenos dat přes internet (tj. e-mailem) může být náchylný k bezpečnostním výpadkům. Není možné zajistit kompletní ochranu dat proti přístupu třetích stran.


Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako „kontrolor“)

Kontrolorem zpracování dat na této webové stránce je:

Anovis IT-Services and Trading GmbH
Rennweg 97-99
1030 Vídeň
Rakousko

Telefonní číslo: +43 1 712 40 70 – 0
E-mail: office@anovis.com

Kontrolor je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společnými silami rozhoduje o účelu a zdrojích zpracování osobních dat (např. jmen, e-mailových adres atd.).


Doba uložení

Není-li v Prohlášení o ochraně soukromí uvedena jiná doba uložení, Vaše osobní data budou archivována, dokud nadále nebudou potřebná k účelu, k němuž jsme je shromažďovali. Podáte-li oprávněnou žádost o smazání vašich dat nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, Vaše data budou smazána, pokud neexistuje žádný legálně přípustný důvod, proč bychom je měli dále uchovávat (např. doba uchovávání stanovená daňovou nebo obchodní legislativou). V případě, že takovýto důvod existuje, vymazání proběhne poté, jakmile pomine.


Informace o přenosu dat do USA

Naše webová stránka používá zejména nástroje od společností sídlících v USA. Když jsou tyto nástroje aktivní, Vaše osobní informace mohou být přenášeny na servery těchto společností v USA. Musíme zdůraznit, že v kontextu legislativy EU upravující pravidla ochrany osobních údajů USA nejsou považovány za bezpečnou třetí zemi. Americké společnosti mají povinnost vydat osobní data bezpečnostním úřadům, aniž byste proti tomuto postupu mohli Vy jako subjekt dat učinit jakékoliv právní kroky. Nelze tedy vyloučit možnost, že úřady Spojených států (např. tajné služby) budou na svých serverech zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat Vaše data pro účely monitorování. Na tyto aktivity nemáme žádný vliv.


Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich dat

Široká škála úkonů souvisejících se zpracováváním dat je možná pouze v případě Vašeho výslovného souhlasu. Udělený souhlas můžete v budoucnu kdykoliv odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost sběru dat, který proběhl před jeho vyslovením.


Právo na vznesení námitky proti sběru dat ve zvláštních případech –⁠ právo na vznesení námitky proti přímému marketingu (článek 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU DATA ZPRACOVÁVÁNA NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 6 (1) E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT NA ZÁKLADĚ OKOLNOSTÍ PLYNOUCÍCH Z VAŠÍ INDIVIDUÁLNÍ SITUACE. TO PLATÍ I PRO JAKÉKOLIV PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ PROBÍHÁ VEŠKERÉ ZPRACOVÁVÁNÍ DAT, JE SPECIFIKOVÁN TÍMTO PROHLÁŠENÍM O OCHRANĚ DAT. POZORNĚ SI HO PROSÍM PROČTĚTE. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ DATA, NA KTERÉ SE VZTAHUJE, NADÁLE NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEJSME V POZICI, KDY BYCHOM MOHLI PŘEDVÉST PŘESVĚDČIVÉ DŮKAZY PRO ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH DAT, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, ANEBO POKUD JE DŮVODEM ZPRACOVÁVÁNÍ NÁROKOVÁNÍ, UPLATŇOVÁNÍ NEBO OBRANA PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ DATA ZPRACOVÁVÁNA ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH PŘEDMĚTNÝCH OSOBNÍCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU. TO SE VZTAHUJE I NA PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SPOJENÉM S TAKOVÝMTO PŘÍMÝM MARKETINGEM. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ DATA NADÁLE NEBUDOU POUŽÍVÁNA K ÚČELŮM PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (2) GDPR).


Právo vznést stížnost k příslušnému dozorčímu úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty dat právo vznést stížnost k dozorčímu úřadu, zejména pak v členském státě, kde v současné době sídlí či pracují, jakož i v místě, kdy se domnělé porušení mělo odehrát. Právo vznést stížnost platí bez ohledu na jiná administrativní či soudní řízení dostupná jako právní východiska.


Právo na přenositelnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám vydali veškerá data, která automaticky zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, nebo abychom je za účelem splnění smluvních podmínek předali třetí straně v obecně používaném, strojově čitelném formátu. Budete-li požadovat přímý přenos dat dalšímu kontrolorovi, bude Vám vyhověno, pouze je-li tento technicky proveditelný.


Šifrování SSL a/nebo TLS

Pro účely bezpečnosti a ochrany přenosu důvěrného obsahu, např. při podávání objednávek nebo pokládání dotazů nám jakožto provozovateli webové stránky, tato stránka používá šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované spojení lze rozpoznat, když zkontrolujete, zda se adresní řádek prohlížeče přepíná z „http://“ na „https://“, a podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.


Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemá k Vámi přenášeným datům přístup žádná třetí strana.

Informace o datech, jejich oprava a vymazání

V rozsahu příslušných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo žádat informace o Vašich archivovaných osobních datech, jejich zdroji a příjemcích, jakož i účelu zpracování Vašich dat. Můžete také mít právo na jejich opravu či vymazání. Neváhejte se na nás prosím kdykoliv obrátit, pokud byste měli jakékoliv dotazy týkající se Vašich osobních dat nebo souvisejících záležitostí.


Právo na žádost o omezení zpracovávání

Máte právo žádat o omezení zpracování Vašich osobních dat. Pro podání žádosti nás prosím neváhejte kdykoliv kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování dat platí v následujících případech:

  • V případě, že máte námitky týkající se správnosti Vašich dat, která archivujeme, obvykle budeme potřebovat nějaký čas, abychom nárok potvrdili. V průběhu vyšetřování máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních dat.
  • Pokud zpracování Vašich osobních dat probíhalo nebo probíhá nezákonným způsobem, máte možnost zažádat o omezení zpracovávání Vašich dat namísto žádosti o jejich vymazání.
  • Jestliže Vaše osobní data nadále nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete, abyste mohli uplatňovat či bránit svá práva nebo se jich domáhat, máte právo zažádat o omezení zpracování Vašich osobních dat namísto jejich vymazání.
  • Pokud jste vznesli námitku podle článku 21 (1) GDPR, Vaše a naše práva budou muset být porovnána. Dokud nebude stanoveno čí zájem převažuje, máte právo žádat o omezení zpracování Vašich osobních dat.

Jestliže jste omezili zpracování svých osobních dat, tato data mohou být s výjimkou jejich archivování zpracovávána pouze na základě Vašeho souhlasu či požadavku a za účelem uplatnění nebo obrany Vašich právních nároků, jakož i za účelem ochrany práv jakýchkoliv dalších fyzických nebo právnických osob nebo důležitých veřejných zájmů citovaných Evropskou unií nebo některým z jejích členských států.


Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto vznášíme námitku proti používání kontaktních informací zveřejněných spolu s povinnými informacemi, které musejí být uvedeny v našem Oznámení o stránce, za účelem zasílání propagačních a informačních materiálů, o než jsme explicitně nežádali. Provozovatelé této webové stránky si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných propagačních informací, např. prostřednictvím spamů.


4. Zaznamenávání dat na této webové stránce


Cookies

Naše webové stránky používají tzv. soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které Vaše zařízení nijak nepoškozují. Mohou být ukládány dočasně po dobu relace (session cookies) nebo jsou ve Vašem zařízení archivovány trvale (permanent cookies). Session cookies se automaticky smažou, jakmile ukončíte svoji návštěvu stránky. Permanent cookies se archivují ve Vašem zařízení, dokud je aktivně nevymažete, anebo dokud je automaticky neodstraní váš prohlížeč.

V některých případech mohou být ve Vašem zařízení ukládány i cookies třetích stran (third-party cookies). Tyto cookies Vám nebo nám umožňují využívat některé třetími stranami poskytované služby (např. cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají řadu funkcí. Mnoho cookies plní technické funkce nezbytné pro správné fungování webových stránek (např. funkci nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k analýze uživatelských vzorců nebo zobrazování propagačních zpráv.

Cookies nezbytné pro průběh elektronických komunikačních transakcí (required cookies) nebo poskytování určitých požadovaných funkcí (functional cookies, např. pro funkci nákupního košíku) nebo ty vyžadované k optimalizaci stránky (např. cookies poskytující statistický přehled o návštěvnících stránky) jsou ukládány v souladu s článkem 6 (1) f) GDPR, není-li uveden jiný právní základ. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem zajištění bezchybného provozu a optimálního poskytování svých služeb. Pokud jsme Vás požádali o souhlas s ukládáním souborů cookie, příslušné cookies budou archivovány čistě na bázi poskytnutého souhlasu (článek 6 (1) a) GDPR. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

Máte možnost upravit nastavení svého prohlížeče tak, abyste při použití souborů cookie pokaždé obdrželi upozornění a jejich přijetí bylo povoleno pouze ve specifických případech. Přijetí cookies můžete také zakázat, a to se všeobecnou platností nebo pouze pro specifické případy, anebo si aktivovat funkci automatického mazání cookies po zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit fungování této webové stránky.

V případě použití cookies třetích stran pro analytické účely vám zašleme specifické upozornění pro tato Pravidla ochrany dat a v případě potřeby vás požádáme o udělení souhlasu.


Souhlas s používáním Borlabs cookie

Naše webová stránka k získání souhlasu s ukládáním některých cookies ve Vašem prohlížeči a dokumentací týkající se ochrany osobních dat používá technologii Borlabs. Poskytovatelem technologie je firma Borlabs –⁠ Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Německo (dále jen „Borlabs“).

Kdykoliv navštívíte naši stránku, ve Vašem prohlížeči bude uložen Borlabs cookie, který zaznamenává Vaše udělení nebo odvolání souhlasu. Tato data nesdílíme s poskytovatelem technologie Borlabs.

Zaznamenaná data budou archivována, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, sami neodstraníte Borlabs cookie ze svého zařízení nebo dokud nepomine účel jejich archivace. To se nevztahuje na archivování vyžadované zákonem. Pokud byste si chtěli přečíst více o pravidlech zpracování dat společnosti Borlabs, navštivte prosím webovou stránku https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

K získání zákonem vyžadovaného souhlasu s používáním souborů cookie používáme technologii Borlabs. Právní základ pro použití takovýchto souborů cookie představuje článek 6 (1) 1) c) GDPR.

Změna nastavení cookies

Soubory protokolů serveru

Provozovatel této webové stránky automaticky sbírá a archivuje informace na tzv. sever log files (souborech protokolů serveru), odesílaných Vaším prohlížečem. K těmto informacím patří:

  • typ a verze používaného prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL stránky, přes niž jste se na náš web dostali
  • hostname počítače, z nějž na stránku přistupujete
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Data nejsou slučována s dalšími datovými zdroji.

Záznam dat probíhá na právním základě článku 6 (1) f) GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem zajištění jejího bezchybného zobrazení a optimalizace. Za tímto účelem ukládáme protokoly serveru.


Požadavek prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu, Váš požadavek včetně osobních dat (jméno a požadavek) bude archivován a zpracován za účelem jeho vyřízení. Tato data nikomu nepředáváme bez Vašeho výslovného souhlasu.

Data jsou zpracovávána na základě článku 6 (1) b) GDPR, jestliže se Váš dotaz vztahuje k plnění smlouvy nebo je vyžadován pro výkon předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech jsou data zpracovávána na základě našeho oprávněného zájmu efektivně reagovat na přijaté požadavky (článek 6 (1) f) GDPR) nebo na základě Vašeho souhlasu (článek 6 (1) a) GDPR), pokud jste nám ho poskytli.

Data, která nám odesíláte prostřednictvím kontaktního formuláře, archivujeme, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo nepomine důvod jejich skladování (např. po splnění Vašeho požadavku). To se nevztahuje na ustanovení vyžadovaná zákonem (zejména povinnou dobu archivace dat).


5. Sociální sítě


Pluginy pro sociální sítě s technologií Shariff

Na této webové stránce používáme pluginy sociálních sítí (např. Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu, XINGu, LinkedInu a Tumblru).

Tyto pluginy zpravidla snadno rozeznáte podle zobrazeného loga příslušné sociální sítě. Abychom mohli zaručit ochranu Vašich dat, používáme na této webové stránce pluginy v kombinaci s technologií Shariff. Tato aplikace předchází tomu, aby pluginy integrované do naší webové stránky po vstupu na ni přenášely data příslušnému poskytovateli.

Nebude vytvořeno přímé propojení se serverem poskytovatele, dokud neaktivujete příslušný plugin kliknutím na související tlačítko, a neudělíte tím tak svůj souhlas. Při aktivaci pluginu příslušný poskytovatel ihned obdrží informaci, že jste webovou stránku navštívili, spolu s vaší IP adresou. Pokud jste zároveň přihlášeni ke svému účtu na nějaké sociální síti (např. na Facebooku), daný poskytovatel si bude moci propojit Vaši návštěvu s Vaším uživatelským účtem.

Aktivací pluginu udělujete svůj souhlas podle článku 6 (1) a) GDPR. Tento souhlas máte možnost kdykoliv odvolat s platností do budoucna.


6. Analytické nástroje a marketing


Google Analytics

Naše webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics provozovateli této webové stránky umožňuje analyzovat vzorce chování jejích návštěvníků. Za tímto účelem provozovatel webové stránky získává různá uživatelská data, např. navštívené webové stránky, čas strávený na stránce, používaný operační systém a uživatelův původ. Google tato data může sloučit do profilu propojeného s příslušným uživatelem nebo jeho zařízením.

Google Analytics využívá technologie, které umožňují identifikaci uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace získané společností Google při používání této webové stránky jsou přenášeny na sever Googlu ve Spojených státech, kde jsou ukládány.

Tento analytický nástroj je používán na základě článku 6 (1) f) GDPR. Provozovatel této webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace služeb nabízených online a svých marketingových aktivit. V případě podání žádosti o odpovídající souhlas (např. souhlas se zpracováním souborů cookie) zpracování probíhá výlučně na základě článku 6 (1) a) GDPR. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na Standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Pro více podrobností navštivte webovou stránku: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Anonymizace IP adresy

Webová stránka má aktivovanou funkci anonymizace IP adresy. Pokud se tedy nacházíte v některém z členských států Evropské unie nebo jiném státě, který ratifikoval Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, Vaše IP adresa bude před svým přenosem do Spojených států zkrácena. Celá IP adresa může být přenesena na některý ze severů společnosti Google ve Spojených státech pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele této webové stránky se společnost Google zavazuje, že tyto informace bude používat pouze za účelem analýzy Vašeho používání stránky, generování zpráv o aktivitě na ní a poskytování služeb spojených s používáním této webové stránky a internetu. IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v souvislosti se službou Google Analytics nebude propojena s dalšími daty, které jsou vlastnictvím společnosti Google.


Plugin prohlížeče

Zaznamenávání a zpracovávání Vašich dat společností Google můžete předejít instalací pluginu prohlížeče dostupného v následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pro více informací o tom, jak služba Google Analytics nakládá s uživatelskými daty, si prosím přečtěte Prohlášení o ochraně osobních údajů na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


Smluvní zpracování dat

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování dat se společností Google a v souvislosti s používáním služby Google Analytics zavádíme striktní opatření, která jsou v plném souladu s ustanoveními německých úřadů ochrany osobních údajů.


Demografické parametry poskytované Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby v rámci marketingové sítě Google mohla nabízet reklamy relevantní pro konkrétního návštěvníka. To jí umožňuje vytvářet zprávy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků. Zdrojem těchto informací je personalizovaná reklama Google a údaje o návštěvnících získané od poskytovatelů třetích stran. Tato data nemohou být spojena s konkrétním uživatelem. Tuto funkci máte možnost kdykoliv deaktivovat prostřednictvím změny nastavení reklamy na svém účtu Google nebo si zaznamenávání Vašich dat službou Google Analytics úplně zakázat, jak je popsáno v oddíle „Námitka proti zaznamenávání dat“.


Doba archivace

Data o uživateli nebo úrovni incidentů, která společnost Google ukládá ve spojení se soubory cookie, uživatelskými ID nebo reklamními ID (např. DoubleClick cookie, reklamní ID v systému Android) budou po uplynutí 14 měsíců anonymizována nebo vymazána. Pro více informací klikněte na následující odkaz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en


Google Ads

Provozovatel webové stránky využívá reklamu Google Ads. Google Ads je online propagační program společnosti Google Ireland Limited (dále jen „Google“), se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran po zadání výrazu do vyhledávače Google uživatelem (targeting na základě klíčového slova). Personalizovaná reklama může být založena také na datech o uživateli, která jsou majetkem společnosti Google (např. lokalizace dat a zájmů, targeting cílové skupiny). Jakožto provozovatel webové stránky můžeme tato provádět kvantitativní analýzu těchto dat (např. analyzovat, jaké vyhledávané výrazy vedly ke zobrazení naší reklamy a kolik reklam vedlo ke kolika kliknutím).

Používání služby Google Ads je založeno na článku 6 (1) a následující GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na co možná nejefektivnější propagaci svých služeb a výrobků.

Přenos dat do USA je založen na Standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Pro více podrobností navštivte webovou stránku: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Google Conversion-Tracking

Tato webová stránka používá Google Conversion-Tracking. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Conversion Tracking nám pomáhá zjistit, zda uživatel provedl určité úkony. Můžeme např. analyzovat, jak často uživatelé klikají na některá tlačítka na naší webové stránce a jaké produkty si prohlížejí nebo nakupují a jak často. Cílem shromažďování těchto informací je vytváření konverzních statistik. Na jejich základě můžeme zjistit, kolik uživatelů kliklo na naši reklamu a jaké úkony provedli. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě bychom mohli identifikovat uživatele jako osobu. Společnost Google jako taková k účelům identifikace používá soubory cookie nebo srovnatelné identifikační technologie.

Službu Google Conversion Tracking používáme na základě článku 6 (1) a následující GDPR. Provozovatel této webové stránky má oprávněný zájem na provádění analýzy uživatelských vzorců s cílem optimalizovat vlastní webovou prezentaci a propagaci. Pokud jsme Vás požádali o udělení příslušného souhlasu (např. co se týče ukládání souborů cookie), zpracování bude probíhat čistě na základě článku 6 (1) a) GDPR. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

Pro více informací o službě Google Conversion Tracking si prosím přečtěte Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na: https://policies.google.com/privacy?hl=en


7. Newsletter


Údaje z newsletteru

Pokud byste se rádi přihlásili k odběru newsletteru nabízeného touto webovou stránkou, budeme potřebovat Vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že poskytnutá adresa je skutečně Vaše a že souhlasíte s odběrem newsletteru. Nebudeme shromažďovat žádná další data, anebo je budeme shromažďovat pouze na bázi dobrovolnosti. Takováto data budeme využívat pouze k zasílání požadovaných informací a nebudeme je sdílet s žádnými třetími stranami.

Zpracování informací uvedených v formuláři přihlášení k newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (článek 6 (1) a) GDPR). Svůj souhlas s archivováním dat, uložením e-mailové adresy a využíváním těchto informací za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, například kliknutím na odkaz „Odhlásit“ v newsletteru. Odvolání souhlasu nemá žádný vliv na zákonnost dosavadního zpracovávání dat.

Data, která nám poskytujete pro účely zasílání newsletteru, budeme archivovat, dokud se z odběru newsletteru nebo poskytovatele newsletterové služby neodhlásíte. Z distribučního seznamu newsletteru budete vymazáni, pokud se odhlásíte z odběru newsletteru anebo pomine účel Vašeho zahrnutí do tohoto seznamu. Vyhrazujeme si právo z distribučního seznamu odstranit nebo blokovat e-mailové adresy dle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu podle článku 6 (1) f) GDPR.

Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu našeho newsletteru, může být Vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služby newsletteru zařazena na „blacklist“, aby se předešlo dalšímu obesílání. Údaje z blacklistu slouží pouze k tomuto účelu a nejsou propojovány s žádnými dalšími daty. Používání blacklistu je v našem i Vašem zájmu v souladu s právními požadavky při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu článku 6 (1) f) GDPR). Zahrnutí do blacklistu není časově omezeno. Pokud Vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy, můžete proti zahrnutí do blacklistu vznést námitku.


Sendinblue

Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů službu Sendinblue. Poskytovatelem je společnost Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlín, Německo.

Sendinblue je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat rozesílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem zasílání newsletterů, jsou uloženy na serverech společnosti Sendinblue v Německu.


Analýza dat provedená společností Sendinblue

Pomocí služby Sendinblue můžeme analyzovat naše kampaně na zasílání newsletterů. Můžeme například zjistit, zda byla otevřena zpráva s newsletterem a na které odkazy bylo případně kliknuto. Tímto způsobem můžeme mimo jiné zjistit, na které odkazy se klikalo obzvláště často.

Můžeme také zjistit, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité předem definované akce (míra konverze). Můžeme například zjistit, zda jste po kliknutí na newsletter nakoupili.

Sendinblue nám také umožňuje rozdělit ("shlukovat") příjemce newsletteru podle různých kategorií. Příjemci newsletteru mohou být například rozděleni podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám.

Pokud nechcete, aby společnost Sendinblue analyzovala váš newsletter, musíte se odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě newsletteru odpovídající odkaz.

Podrobné informace o funkcích aplikace Sendinblue naleznete na následujícím odkazu: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.


Právní základ

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.


Doba skladování

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Poté, co se odhlásíte ze seznamu pro zasílání newsletteru, bude vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černou listinu, aby se v případě potřeby zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na splnění zákonných požadavků pro zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO). Uložení na černé listině není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sendinblue na adrese: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/.


Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Se společností Sendinblue jsme uzavřeli smlouvu, ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám.


8. Pluginy a nástroje


YouTube s integrovanou rozšířenou ochranou dat

Součástí naší webové stránky jsou videa z webu YouTube. Provozovatelem webové stránky YouTube je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Tento režim má zajišťovat, že YouTube nebude ukládat žádné informace o návštěvnících webové stránky dříve, než video shlédnou. Sdílení vašich dat s naším partnerem YouTube nicméně nelze zcela vyloučit ani v tomto režimu. YouTube např. vytvoří spojení se sítí Google DoubleClick i bez ohledu na to, zda na webové stránce shlédnete nějaké video.

Jakmile si na naší webové stránce pustíte video z YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube následně obdrží oznámení, kterou z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě naší stránky přihlášeni do svého účtu na YouTube, umožňujete YouTube přímo propojit Vaše vzorce vyhledávání s Vaším osobním profilem. Pokud si toto nepřejete, můžete propojení předejít, když se před návštěvou stránky nejprve odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Po spuštění videa YouTube dále může umístit několik souborů cookie nebo srovnatelných technologií do Vašeho zařízení za účelem jeho rozpoznání (např. device fingerprinting). Tímto způsobem YouTube získává informace o návštěvnících stránky. Tyto informace jsou využívané mimo jiné k tvorbě video statistik s cílem zlepšit uživatelskou přístupnost stránky a předcházet pokusům o podvod.

Za určitých podmínek může po spuštění videa z YouTube docházet i dalšímu zpracování dat, nad kterým nemáme žádnou kontrolu.

Naše používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat online obsah atraktivním způsobem. Podle článku 6 (1) f) GDPR je tento zájem oprávněný. V případě podání žádosti o odpovídající souhlas zpracování probíhá výlučně na základě článku 6 (1) a) GDPR. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

Pro více informací o tom, jak YouTube nakládá s daty uživatelů, si prosím pročtěte jejich Pravidla ochrany soukromí na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Google Web Fonts (lokální embedding)

Tato webová stránka používá technologii tzv. Web Fonts poskytovanou společností Google, za účelem sjednocení fontů používaných na této stránce. Součástí služby je lokální instalace těchto fontů za účelem prevence vytváření spojení mezi aplikací a servery Google.

Více informaci o Google Web Fonts najdete pod následujícím odkazem: https://developers.google.com/fonts/faq a pro Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google nahlédněte do: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Google Maps

Tato webová stránka používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro aktivaci prvků služby Google Maps potřebuje Google znát Vaši IP adresu. Tyto informace o uživatelích jsou zpravidla přenášeny na servery společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou archivovány. Provozovatel webové stránky tento přenos nemůže nijak ovlivnit.

Na své webové stránce Google Maps používáme k co nejatraktivnější prezentaci online obsahu a usnadnění vyhledávání lokalit, na něž na stránce odkazujeme. Jedná se o náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6 (1) f) GDPR. Při obdržení adekvátního souhlasu jsou data zpracovávána výhradně na základě článku 6 (1) a) GDPR. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na Standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete na: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Pro více informací o tom, jak Google nakládá s daty uživatelů, si prosím pročtěte jejich Pravidla ochrany údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.


9. eCommerce a poskytovatelé platebních služeb


Zpracovávání dat (klientských a smluvních)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze v rozsahu nezbytném k vytvoření a úpravám právního vztahu a organizaci souvisejícího obsahu (datový inventář). Tyto úkony provádíme na základě článku 6 (1) b) GDPR, který povoluje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo realizace předsmluvních opatření. Osobní údaje ve vztahu k používání této webové stránky shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze v rozsahu nezbytném k nabízení služeb našim zákazníkům a účtování odměny za tyto služby.

Shromážděná klientská data budou vymazána po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. To se nevztahuje na archivování vyžadované zákonem.


10. Služby zákazníkům


Žádost o pracovní místo

Na webové stránce návštěvníkům dáváme možnost podat žádost o volné pracovní místo (např. e-mailem, poštou nebo odesláním online formuláře žádosti o pracovní místo). Níže bude popsán rozsah, účel a způsob využití osobních údajů shromážděných v souvislosti s procesem žádosti o volné pracovní místo. Ujišťujeme Vás, že shromažďování, zpracovávání a využívání Vašich dat probíhá v souladu s příslušnými pravidly ochrany osobních údajů a dalšími právními ustanoveními a že s Vašimi daty nakládáme jako s přísně důvěrnými a respektujeme veškerá Vaše související práva.


Rozsah a účel shromažďování dat

Pokud k nám podáte žádost o volné pracovní místo, veškeré související osobní údaje (např. kontaktní údaje, data z naší komunikace, dokumenty související s žádostí, poznámky z pracovních pohovorů atd.) budeme zpracovávat, pouze jsou-li nezbytné k rozhodnutí o možném navázání předmětného pracovního poměru. Právní základ výše zmíněného tvoří § 26 nového GDPR, upravující průběh navázání pracovního poměru, článek 6 (1) b) GDPR (Obecná smluvní jednání) a v případě udělení souhlasu článek 6 (1) a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V rámci naší společnosti budeme Vaše data sdílet pouze s jednotlivci, kteří se podílejí na zpracování Vaší žádosti o volné pracovní místo.

Pokud Vaše žádost povede k Vašemu náboru, poskytnutá data budou archivována v našem systému zpracování dat pouze na základě § 26 nového GDPR a článku 6 (1) b) GDPR pro účely navázání pracovního poměru.


Doba archivace dat

V případě, že Vám nemůžeme nabídnout pracovní místo anebo pokud naši nabídku pracovního místa odmítnete či stáhnete svoji žádost, vyhrazujeme si právo ponechat si poskytnutá data na základě svých oprávněných zájmů (článek 6 (1) f) GDPR) až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (zamítnutím žádosti nebo jejím stažením). Poté budou data vymazána, stejně jako fyzické dokumenty žádosti. Data jsou uchovávána zejména za účelem jejich použití jako důkazního materiálu v potenciálním soudním sporu. Pokud je zjevné, že data budou potřebná i po uplynutí období 6 měsíců (např. v důsledku hrozícího soudního sporu), proběhne jejich smazání v okamžiku, kdy pomine účel jejich archivace.

Data mohou být uchovávána déle, i pokud jste s tímto udělili souhlas (článek 6 (1) a) GDPR) nebo pokud je archivace vyžadována zákonem.

Naše působení na sociálních sítích


Zpracování dat sociálními sítěmi

Máme veřejně dostupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete níže.

Sociální sítě jako Facebook, Twitter atd. obecně provádějí komplexní analýzy Vašeho uživatelského chování, pokud navštívíte jejich stránku nebo stránku s integrovaným obsahem sociálních sítí (např. tlačítky nebo reklamními bannery). Kdykoliv navštívíte naše stránky na sociálních sítích, spustí se několik procesů souvisejících s ochranou dat. Popsáno podobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na nějaké sociální síti a navštívíte naši stránku, provozovatel portálu sociální sítě si tuto návštěvu může spojit s Vaším uživatelským účtem. Za určitých podmínek mohou být Vaše data portálem zaznamenávána, i pokud nejste přihlášeni k účtu ani na dané sociální síti nemáte účet. Je-li tomu tak, znamená to, že Vaše data jsou získávána prostřednictvím souborů cookie ve Vašem počítači nebo lokalizací Vaší IP adresy.

Používáním takto shromážděných dat mohou provozovatelé portálu sociálních sítí vytvářet uživatelské profily definované návštěvníkovými preferencemi a zájmy. Z tohoto důvodu se na svých sociálních sítích, ale i mimo ně, můžete setkávat s personalizovanou reklamou. Pokud na dané sociální síti máte účet, personalizovaná reklama se může zobrazovat na každém zařízení, kde jste přihlášení nebo kde jste byli přihlášení v minulosti.

Mějte prosím na paměti, že nemáme možnost vysledovat veškeré procesy na portálech sociálních sítí, při nichž jsou zpracovávána Vaše data. V závislosti na poskytovateli tak může probíhat i jejich další zpracování portály sociálních sítích. Podrobnosti naleznete v dokumentech o podmínkách používání a ochraně soukromí jednotlivých sociálních sítí.


Právní základ

Na sociálních sítích působíme s cílem vybudovat si co možná na nejširší internetovou přítomnost. Jedná se o náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6 (1) f) GDPR. Postupy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založené na různých právních základech, které by měl vždy specifikovat daný poskytovatel (např. souhlas ve smyslu článku 6 (1) a) GDPR).


Odpovědnost a uplatnění práv

Pokud navštívíte některou z našich stránek na sociálních sítích (např. Facebook), zodpovídáme společně s provozovatelem platformy sociální sítě za veškeré procesy zpracování dat spuštěné v průběhu Vaší návštěvy. Ochranu svých práv (informačních práv, práva na portabilitu dat, práva podat stížnost, jakož i práv na opravu, výmaz a omezení zpracování dat) můžete zpravidla vymáhat na nás i na poskytovateli daného portálu sociální tě (např. Facebooku).

Mějte prosím na paměti, že i přes sdílenou odpovědnost s provozovateli sociálních sítí máme pouze částečný vliv na zpracování dat na jejich portálech. Naše možnosti jsou určovány podnikovou politikou daného poskytovatele.


Doba uložení

Data, která v rámci své přítomnosti na sociálních sítích shromáždíme přímo my, budou z našich systémů vymazána, jakmile pomine účel jejich archivace, jakmile nás o to požádáte nebo odvoláte svůj souhlas s jejich archivací. Uložené soubory cookie zůstanou ve Vašem zařízení dokud je sami nevymažete. To se nevztahuje na ustanovení vyžadovaná zákonem (zejména povinnou dobu archivace dat).

Nemáme žádnou kontrolu nad dobou archivace vašich dat provozovatelem sociální sítě pro jeho vlastní účely. Pro více podrobností se prosím obraťte přímo na provozovatele sociálních sítí (a pročtěte si např. jejich pravidla ochrany soukromí viz níže).


Jednotlivé sociální sítě

XING

Máme profil na sociální síti XING. Jejím poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak sociální síť XING nakládá s Vašimi osobními daty, naleznete v pravidlech ochrany soukromí dostupných na odkaze: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na sociální síti LinkedIn. Jejím poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Síť LinkedIn používá soubory cookie pro účely marketingu.

Pokud byste si chtěli zakázat reklamní cookies sítě LinkedIn, použijte prosím následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Přenos dat do USA je založen na Standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Více podrobností naleznete na: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o tom, jak LinkedIn nakládá s Vašimi osobními daty, naleznete v pravidlech ochrany soukromí dostupných na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Zavolejte nám

Sales Office: +420 530 501 510
E-mail: sales-cz@anovis.com

Anovis CZ s.r.o.

Palackého tř. 879/84
612 00 Brno-Královo Pole
CZECH REPUBLIC